کتاب راهنمای کنترل کیفیت خرید

س, 12/03/1400 - 13:22

این کتاب در سه بخش اصلی تهیه شده است. در بخش اول کلیات و مبانی نظری، در

بخش دوم روش‌ها و سیستم‌های کنترل کیفیت و همین طور در بخش سوم پیاده سازی و

اجرای آن بررسی می شود.

تأیید فنی محصول توسط خریدار بر اساس مشخصات تعریف‌شده مطابق نیاز و استانداردها انجام می‌شود. با توجه به تجریات و منابع در دسترس و همین‌طور نقش موّثر خریدار، کتاب حاضر با هدف بررسی و تحقق معیارهای کیفی در حوزه‌ی خرید و بهبود کارکردهای آن در مدیریت زنجیرهتأمین نظامی (MSCM) تهیه شده است.

تصویر
راهنمای کنترل کیفیت خرید