کتاب بازگشت به هور

ش, 11/30/1400 - 13:32

مقدمه

کتاب حاضر با عنوان بازگشت به هور سیوپنجمین کتاب از مجموعه روزشمار جنگ ایران وعراق است که مهمترین رویدادهای مربوط به ۶۲ روز از دوران جنگ تحمیلی در مقطع زمانی 15بهمن 1363 تا ۱۷ فروردی 1364 را در بر میگیرد. در این کتاب نیز همچون سایر مجلدات روزشمار جنگ ایران و عراق وقایع نظامی، سیاسی، اقتصادی و... با بهرهگیری از منابع مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس درج شده است.

 

تصویر
بازگشت به هور