حاج قاسم سلام

ش, 11/30/1400 - 12:39

در بخشی از کتاب حاج قاسم سلام به روایت حمیدرضا فراهانی از عملیات والفجر 8 و تدوین مجید سانکهن آمده است:

آنها راویان را پاسدارهای قلم بهدستی میدانستند که تخصصشان تنها خواندن و نوشتن است؛ آدمهایی که زیاد هم اهل جنگ نیستند، اما بیشتر بچههای راوی از یگانهای رزمی آمده و قلم به دست گرفته بودند. حاجقاسم آن روز با شوقی که در رفتارش محسوس بود به من فهماند که از «راوی رزمنده» خوشش میآید.

تصویر
حاج قاسم سلام