کتاب ساخت نظام نظارت سازمانی

س, 12/19/1399 - 07:21

مؤلف در این کتاب آورده است:

تألیف این کتاب به منظور تحقق دو هدف اساسی صورت پذیرفت:

اول: با استفاده از منابع و مطالعات انجام شده در خصوص ابعاد و ویژگی‌های محتوایی نظارت در اسلام

دوم: آشنا نمودن پژوهشگران با فرآیند و کاربرد عملی راهبرد

تصویر
ساخت نظام نظارت سازمانی