بیداری و هویت گرایی اسلامی در خاورمیانه چالش ها و راهبردها

ش, 10/21/1398 - 11:10

این کتاب در فصول اول تا چهارم، ضمن بیان ویژگی‌ها و شاخص‌های خاورمیانه اسلامی و عناصر و معرف‌های بیداری اسلامی، چالش‌های خاورمیانه اسلامی و قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در مسیر تحقق آن را موردبررسی قرار داده و در فصل پنجم پس از نتیجه‌گیری و جمع‌بندی مباحث، مهم‌ترین راهبردهای تحقق خاورمیانه اسلامی را بیان نموده و پیشنهادهای لازم را در دو حوزه اجرایی و پژوهشی ذکر نموده است.

مؤلف: سید جواد هاشمی‌فشارکی

ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحه: 399 صفحه

برگزیده گروه تحقیقی و پژوهشی چهاردهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

تصویر